Skip to content

BTB 43: BRAND I SKOGEN

Nyheterna om den massiva skogsbranden nära Fort McMurray, Alberta är en passande påminnelse om att skogsbrukare måste vara vaksamma beträffande riskerna med skogsbränder och samtidigt förstå den viktiga naturliga processen med skogsbränder för skogsmiljöer.

– Chris Armour, teknisk marknadsföringsskribent

Trots att bränder kan vara nödvändiga, kan korrekt tillvägagångssätt vid avverkning och skogsförvaltning bidra till att minska risken för storskaliga okontrollerbara skogsbränder.

USDAgov via VisualHunt / CC BY

Bilder: USDAgov via VisualHunt / CC BY

I de nordliga kanadensiska skogarna till exempel, är bränder avgörande för tillväxten av banksianatall och contortatall. Deras kottar har en vaxartad beläggning som kräver hettan från elden för att frigöra frön. Eucalyptus-skogar är ännu närmare knutna till bränder för regeneration och förökning. Hos vissa eucalyptus-arter utlöses frigöringen av frön av eld och fröna växer i askan. Hos andra arter gror nya skott på grenarna och stammen utlöst av den stress som branden framkallar. Utan regelbundna bränder kan dessa skogar inte regenerera ordentligt. Människor försöker ofta förhindra eller helt eliminera skogsbränder.

Den mänskliga bebyggelsen har kommit ännu närmare skogar och därför försöker man naturligtvis skydda sina hem. Att helt förhindra bränder saktar inte bara ner förökningen och minskar skogens produktivitet, det skapar också faror för större och större bränder. Död ved, biomassa och skogsavfall ansamlas som bränsle på skogsmarken. Äldre sjuka träd är mer utsatta för brand. Eucalyptus- och tallskogar producerar ännu mer brandfarlig sav och olja när de åldras vilket ytterligare ökar risken för brand. Allt det här leder till större bränder när de oundvikligen inträffar.

En LS855C skördare arbetar i ett skogsområde som tidigare brandhärjades.

En LS855C skördare arbetar i ett skogsområde som tidigare brandhärjades.

Ett mönster har uppstått där färre bränder har en större och större övergripande påverkan. Siffror från USA:s regering visar att det år 1973 förekom 117 957 bränder som täckte 1 915 273 tunnland (775 083 hektar), medan det år 2015 var 68 151 bränder som dock täckte 10 125 149 tunnland (4 097 502 hektar) – 40 % färre bränder förstörde ett 500 % större område!¹ Omtalade bränder såsom den förödande Black Saturday-löpelden i Australien (2009), branden Rim i Yosemite nationalpark (2013) och branden i Fort McMurray detta år blir allt vanligare och kostar mer i fråga om egendom och liv.

Större och hetare bränder förstör frön och plantor som krävs för skogens föryngring och lämnar landskapet sterilt vilket kräver dyr och svår manuell omplantering. Mindre heta ”naturliga bränder” arbetar med skogens ekologi för att skynda på normal brandföryngring.

Mekaniserad skogsavverkning kan bidra till att underhålla balansen i skogen. Genom markberedning, borttagning av biomassa, marktäckning med flis och gallring, minskas bränslelasten och ljusnivån för nya träd ökas. Både kortvirkesavverkning och helstamsavverkning kan avsevärt minska brandskadorna. Kalhuggna brandgator kan användas för att skydda hem och byggnader. Med lägre bränslelaster och fler brandgator, kan kontrollerade bränder användas för att återställa skogsekologin på ett säkert sätt med mindre risk för att skapa eldsvådor som är nästintill omöjliga att stoppa.

En 615C lunnare som räddar bränt timmer i Chile.

En 615C lunnare som räddar bränt timmer i Chile.

En sådan gallring kan skapa träflis och annan kommersiell biomassa, men är i allmänhet inte särskilt lönsam, så i vissa delar av världen, t.ex. Australien, betalar regeringen entreprenörer för gallring och skogsrensning för att säkerställa framtida skogshälsa och minska brandrisken.² I norra British Columbia, använder lokala entreprenörer biomassa både för att hantera brandrisken och för uppvärmning av samhällen på landsbygden.³

Efter bränder kan död ved räddas med lönsamhet för att förhindra en framtida ansamling av bränsle. Praktiken med marktäckning som i huvudsak bryter ner stående biomassa till fint material och samtidigt underlättar nedbrytning och bibehåller markfuktigheten eliminerar också ett kritisk element för att eld ska kunna frodas – syre. Bränder som passerar skogsmark täckt med biomassa dör oftast ut och kvävs.

Siffrorna från USA:regering visar att nästan 90 % av löpeldarna orsakas av mänsklig aktivitet såsom lägereldar, cigarretter eller till och med anlagda bränder. Resten orsakas av naturliga faktorer såsom blixtnedslag.4Skogsbrukare spelar en viktig roll i brandsäkerhet. Att snabbt hantera brandfarliga vätskeläckage är kritiskt för att minska brandrisken. Att hålla din utrustning ren och undvika ansamling av träflisor runt maskinens avgassystem och omkring hydraulpumpar bidrar till att förhindra antändning. Se till att maskinens brandbekämpningssystem fungerar korrekt och att handbrandsläckare är fyllda och tillgängliga. Förutom kostnaden för din maskin, tänk också på dina anställdas säkerhet och hela samhällets säkerhet.

1 ”Total Wildland Fires and Acres (1960-2015),” U.S. National Interagency Fire Center. http://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_stats_totalFires.html

2 “National call for mechanical fuel load reduction tenders,” 7 mars 2016. http://minister.agriculture.gov.au/ruston/Pages/Media-Releases/mechnicalfuel-load-reduction-tenders.aspx

3 “Biomass business case for managing wildfires,” 17 juni 2016.
http://www.woodbusiness.ca

4 “Wildfire Causes,” U.S. National Parks Service.
https://www.nps.gov

Relaterade artiklar