Skip to content

Branddetektering för fällare-läggare med trädgrip och mulchers

Branddetektering är inte ett nytt ämne på BTB:s sidor. Trots att det har gått nästan tre år sedan ämnet om branddetektering senast publicerades (Utgåva nr. 19, mars 2008) är mycket av det som skrevs då lika sant idag.

— Robin Barker, teknisk administratör

• Jämfört med andra mobila industrimaskiner löper skogsbruksmaskiner större risk att skadas eller förstöras av bränder.

• Fällare-läggare och mulchers, både band- och hjulgående, löper störst risk. Dessa maskiner arbetar i en miljö med luftburet skogsavfall eller markvegetation som faller eller slungas upp av däcken, fällsågen eller marktäckningsredskap. På grund av dessa faktorer är det ytterst viktigt med detektion och förebyggande av brand i skogsutrustning. Barr, löv, kvistar och flis kan fastna i maskinens motor samt i kyl- eller hydraulikdelarna. Ligger de kvar kan de absorbera långsamt läckande hydraulisk olja eller dieselbränsle och då de ligger nära höga temperaturer är det inte svårt att förstå att risken för bränder är högre.

• Alla publikationer om brandsäkerhet inom skogsavverkningsindustrin informerar alltid om att det utan tvekan bästa sättet att förebygga bränder på är att regelbundet ta bort skogsavfall från alla delar av skogsmaskinen. Denna rekommendation ignoreras ändå alldeles för ofta.

• De flesta bränder i utrustningen kan förebyggas och att ständigt fokusera på förebyggande av brand är det bästa du kan göra för att aldrig behöva se din avverkningsmaskin stå i lågor. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att lägga märke till detta medan branden ännu är liten. Det ger föraren tid att stoppa maskinen, stänga av motorn, kalla på hjälp via radion och sätta sig i säkerhet. Det gör det också möjligt att tidigare påbörja avgörande brandbekämpningsåtgärder, vilket ökar chanserna att släcka branden, minskar skadorna på maskinen och kortar ner tiden och kostnaden för att reparera maskinen och åter sätta den i drift.

Varningsetikett för brandförebyggande. En brandikon med varningstext under.

Ofta är föraren den sista som får reda på att det brinner i maskinen – föraren sitter längst fram på maskinen och har uppmärksamheten framåt och större delen av de hydrauliska och elektriska komponenterna samt motorns komponenter finns bakom föraren. För att minimera förarens ogynnsamma synfält och möjliggöra tidigare branddetektering har Tigercat monterat ett branddetekteringssystem på alla hjulbaserade fällare-läggare och mulchers i 700-serien. Detta system är nu standardutrustning även på bandburna 480-mulcher.

Systemet består av tre värmedetektorer, två ovanför motorn och en ovanför de hydrauliska pumparna. Om temperaturen vid någon av detektorerna överstiger 177 ºC (350 ºF), aktiveras varningslampan “Fire Detected” och larmsummern. Dessutom aktiveras förarhyttens instrumentpanel “Stop Light” (Motor) och varningshorn. Det är viktigt att komma ihåg att detta elektroniska branddetekteringssystem endast är ett varningssystem. Det är inte ett brandsläckningssystem och kommer inte att släcka elden. Systemet aktiveras endast när motorn är igång. Den kommer inte att ge någon varning om maskinen är avstängd.

Tigercats branddetekteringssystem integrerar en enkel elektrisk krets med förmåga att testa systemet. Precis som med alla system krävs regelbunden servicekontroll och periodiskt underhåll för att säkerställa att branddetekteringssystemet är funktionsdugligt. Om inte systemet underhålls som det ska kommer det viktiga branddetekteringssystemet som du är beroende av kanske inte fungera när du behöver det som mest. Använd inte din maskin om du inte är säker på att ditt branddetekteringssystem fungerar.

Se till att du känner till var alla komponenter i branddetekteringssystemet sitter. På den medföljande Plats-bilden kan man se en typisk installation i 700-serien. Se bruksanvisningen för din hjulbaserade fällare-läggare/mulcher från 700-serien eller din bandburna 480-mulcher för mer utförlig information.

Dagligt underhåll

• Vrid tändningslåset i hytten till läget RUN och tryck på “Bulb Test” på instrumentpanelen för att bekräfta att varningslampan och vibrationen “Fire Detected” (och alla andra varningslampor och horn på instrumentpanelen) fungerar som de ska. Detta bekräftar också kontinuiteten i branddetekteringssystemets ledningar.

• Undersök och rätta till alla tekniska fel i varningslampor, vibrationer och horn innan du åter sätter maskinen i drift. Om några delar byts ut måste systemets månatliga underhållsprocedur (se nedan) också utföras för att bekräfta att det kompletta branddetekteringssystemet är funktionsdugligt.

Varningsetikett. Undersök dagligen efter skräp, läckor, skadade ledningar/slangar och att brandbekämpningsenheter fungerar. Presenterat av arbetsgruppen T.E.A.M.

Veckounderhåll

• Medan du utför maskinens underhållsrutiner kontrollerar du samtidigt om det finns några skador på värmedetektorerna och deras montering. Se till att systemets ledningar inte är kapade, i kläm, slitna, vikta eller lösa.

• Se till att värmedetektorerna är rena och inte täckta av smuts, fett eller damm.

• De skadade delarna bör ersättas omedelbart. Dessutom måste systemets månatliga underhållprocedur också genomföras.

• Skriv ner i ditt register för maskinens underhåll att allt ovanstående arbete har genomförts. Korrekt servicedokumentation kan vara extremt viktigt för att ditt brandförsäkringsskydd ska fortsätta gälla eller för att kunna anmäla en brandförsäkringsskada.

Månadsunderhåll

• Vrid tändningslåset i hytten till läget RUN och använd en värmepistol för att applicera värme på de tre värmedetektorerna i 30–40 sekunder. Se bruksanvisningen för mer utförlig information. Använd ingen typ av blåslampa för att testa värmedetektorerna. Den intensiva värmen från lågan kan skada detektorerna.

• • När temperaturen på varje detektor når 177ºC (350ºF) ska varningslampan och larmsummern för “Fire Detected” och likaså ska “Stop Light” (motorn) och varningshornet aktiveras. Avsluta uppvärmningen av detektorerna och kort därefter, när detektorn svalnat, ska varningslampor, summern och hornet upphöra. Gör de inte det måste en kontroll utföras och korrigerande åtgärder vidtas. Avsikten med detta förfarande är att bekräfta att värmeaktiveringen återställningen av värmedetektorerna fungerar som de ska.

• Skriv ner i ditt register för maskinens underhåll att allt ovanstående arbete har genomförts.

För mer information om förebyggande av brand i skogsmaskiner, besök följande hemsidor:

http://www.forestresources.org/ app/bulletin_pdfs/03-R-20.pdf

http://www.forestresources.org/ app/bulletin_pdfs/LCO15.pdf

Läs också avsnittet “Säkerhet” i alla Tigercats bruksanvisningar.

Under rubriken “Brandförebyggande åtgärder” finns det flera sidor med riktlinjer.