Skip to content

Grundläggande information om kedjeskott

Risken för kedjeskott kan inte elimineras men kan minskas genom att följa några enkla operativa rekommendationer.

— Jerry Locker

Var ursprungligen med i Canadian Forest Industries, sept/okt 2012 (omtryckt med tillstånd)

“Kedjeskott” är inte en ny term inom skogsindustrin. Vissa händelser de senaste två åren har dock gjort termen högaktuell inom vår bransch. Kedjeskott är en separation och ett utslungande av en eller flera delar från sågkedjan i hög hastighet från ändan av en avbruten kedja vid mekaniserad avverkning av timmer. Kedjeskott uppstår vanligtvis i närheten av skäraggregatet, men kan också uppstå vid området kring svärdspetsen. Oavsett vilket utgör kedjeskott en risk för allvarlig skada eller dödsfall för maskinföraren, markpersonal och eventuella åskådare. Delar av motorsågen slungas oftast längs svärdets skärplan men kan åka åt båda sidor. Trots att skottlinjen (“shot cone”, en term som används av Oregon) återspeglar den mest sannolika riktningen för kedjeskottet kan avvikelser ske vilket markant ökar det avstånd som delar av kedjan kan flyga.

Så uppstår ett kedjeskott

När en sågkedja går sönder börjar de lösa ändarna av sågkedjan att piskas bort från brottet.

Illustration som visar en kedja som lossnar från ett kedjesågblad.

 

Om sågkedjan inte stoppas av såglådan eller kedjeskottsskyddet kan sågkedjans lösa ändar snabbt få upp farten med en enorm dynamisk energi.

 

Illustration som visar en kedja som lossnar från ett kedjesågblad.

 

När piskandet når sin kulmen kan delar av sågkedjan lossna och slungas iväg i hög fart, särskilt om de lösa ändarna slår mot såglådan.

 

Illustration som visar en kedja som lossnar från ett kedjesågblad och kedjelänkarna som lossnar.

Kan kedjeskott undvikas helt?

Kortfattat, nej. Kedjeskott kan inte undvikas helt. Rätt utformade kedjeskottsskydd minskar faran för kedjeskott från området kring drivkedjehjulet. Det finns dock för närvarande inget sätt att placera liknande skydd vid området kring svärdspetsen utan betydande störningar i skärningsarbetet. Eftersom det inte finns något skydd för området kring svärdspetsen kan kedjeskott uppkomma och utgöra samma risk för skada och dödsfall som de kedjeskott som uppstår i området kring drivkedjehjulet.

För att minska risken bör din utrustning vara utformad med passande skydd, avskärmningar och fönsterskydd och försiktighet bör iakttas för att minska förarens, markpersonalens och åskådarnas exponering av skärsystemets och skottlinjens (shot cone) skärplan. Inom industrin för mekaniserad avverkning av timmer råder man markpersonal och åskådare att hålla ett avstånd på minst 70 meter (230 fot) och att hålla sig utanför en arbetande skördares skottlinje. Kedjskottsprojektiler som färdas i en gevärskulas hastighet kan ta sig bra mycket längre än det rekommenderade avståndet. Med hjälp av det rekommenderade avståndet minskar risken för skada i samband med kedjeskott, men den elimineras inte.

Illustration av en tung maskins skördaraggregat och kedjesåg med flera pilar som pekar utåt från kedjesågen och visar att kedjeskott kan fara i många olika riktningar.

Kedjeskott kan slungas iväg åt olika håll, inte bara längs med svärdets skärplan.

Det är viktigt att vindskydd och rutor görs av passande material. Testresultat från SMP Svensk Maskinprovning AB visade att material på 12 mm penetreras av kedjeskott. För 19 mm Polykarbonat – LEXGARD MP750 Laminat, penetrerade projektilerna rutan och orsakade en 5 mm deformation på rutans bakre yta. Testet på 19 mm polykarbonat/akryl – LEXGARD MP750 laminat visade att projektiler penetrerade det yttre polykarbonatlagret men stoppades av akryllagret och det bakre polykarbonatlagret blev delvis delaminerat.

Vad gäller 32 mm polykarbonat – LEXGARD SP-1250, penetrerade projektiler till ett maxdjup på 18 mm.

Kedjeskottsskydd och kedjefångare bör vara på plats och i gott skick. Kontakta din utrustningstillverkare för mer information. Överstig inte tillverkarens rekommendationer gällande kedjehastighet. Avverkningssystemen måste inspekteras regelbundet. Avverkningssystemen måste underhållas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Slöa eller skadade sågkedjor bör omedelbart tas ur drift för inspektion, reparation eller utbyte. Kedjeslingor som har gått sönder två gånger måste tas ur drift. Sågkedjorna måste underhållas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Svärden måste rengöras och slipas regelbundet i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Drivhjulen måste ersättas när observerat slitage överstiger tillverkarens rekommendationer. Drivhjulen måste anpassas till svärdspåret. Se till att sågkedjans/svärdets smörjsystem fungerar ordentligt: Avverkningssystem med 0,404-kuggdelning bör använda ungefär 7,6 liter (2,0 gallons) eller mer av smörjmedel för svärd/sågkedja per åtta timmars skift i avverkningsarbeten – mer om de används i bearbetningsarbeten. Avverkningssystem med tre fjärdedelars kuggdelning bör använda ungefär 9,5 liter (2,5 gallons) eller mer per åtta timmars skift i avverkningsarbeten – mer om de används i bearbetningsarbeten.

Operativa rekommendationer:

Allmänt:

• Såga aldrig när en förare, markpersonal eller åskådare befinner sig i skottlinjen.

• Såga alltid så nära marken som möjligt.

• Använd alltid nya delar när du sätter ihop och reparerar en sågkedja.

• Underhåll av sågkedjan ska alltid ske enligt tillverkarens rekommendationer.

• Använd aldrig en slö sågkedja när du sågar. Vassa sågkedjor utsätter avverkningssystemet för mindre förslitning.

•En sågkedja bör slipas eller ersättas med en vass sågkedja minst en gång per arbetsskift eller mer om sågkedjan skadas.

• Djupmåttet (sågtänder) måste upprätthållas under sågkedjans hela livslängd.

• Överstig aldrig tillverkarens rekommendationer för sågkedjans drift.

Sågning vid kyla:

• Använd en tunnflytande kedjeolja, om möjligt, dubbelt så ofta.

• Såga i luften då och då för att öka smörjningen av avverkningssystemet.

• Minska svärdets matningskraft.

Underhåll svärdet ordentligt:

• Gör rent svärdet från spetsen till änden och håll oljeluckan öppen.

• Vänd på svärdet dagligen för att utjämna förslitningen.

• Dra igång svärdet flera gånger för att få bort fukt från svärdsspetsen.

• Säkerställ att kedjespänningen är korrekt inställd. Kontrollera och justera ofta.

• Vid raster och i slutet av varje skift – lätta på kedjespänningen för att undvika skada på svärdsspetsen, sågmotorn och/eller sågkedjan när sågkedjan kyls ner och drar ihop sig.

• Minska hastigheten på sågkedjan.

Skördaraggregatet ska helt enkelt, när det är i drift, hanteras som det vore två laddade vapen (svärdsspetsen och svärdänden) som utgör en risk för allvarlig skada eller dödsfall för föraren, markpersonal och åskådare.

Risken för kedjeskott kan inte elimineras, men risken kan minskas genom att de rekommendationer som ges av utrustningstillverkaren, avverkningssystemets tillverkare och de operativa rekommendationer som anges ovan följs.

Jerry Locker är OEM:s driftsledare för skördare – Nordamerika för Oregon. Mer information om skördarprodukter, teknisk och säkerhetsinformation och Mechanical Timber Harvesting Service School samt länkar till webbplatser som erbjuder mer information om kedjeskott finns tillgängligt på www.oregonchain.com/ harvester.

 

Illustration som visar skottlinjezonen; Oregon använder termen skottlinje (Shot Cone) för att återspegla den mest sannolika riktningen för kedjeskottet.

Oregon använder termen skottlinje (Shot Cone) för att återspegla den mest sannolika riktningen för kedjeskottet.