Skip to content

Bränsleekonomi räknas

Anpassat med tillstånd från FPInnovations guide "In Forestry Operations: Fuel Economy Counts! 2nd Edition".

Skogsmaskinernas design, underhållsrutiner, arbetsförhållanden och användning påverkar bränsleförbrukningen. Som ägare av en skogsmaskin kan du minska de ökade bränsleprisenas påverkan genom att köpa ny utrustning som bevisligen använder mindre bränsle. Du måste också hålla dig välinformerad om hur maskinen ska underhållas ordentligt och använda utrustningen på rätt sätt för att minska bränsleförbrukningen.

Minska dragmotstånd.

Minska dragmotstånd.

Enligt många experter varierar bränsleförbrukningen mellan olika typer av utrustning. Skillnaderna beror på tre faktorer: maskinens design, motortekniken och förarens arbetsmetoder. Om du köper fel maskin för jobbet kan detta ha en stor påverkan på bränsleförbrukningen.

Val av utrustning och bränsleeffektivitet

Att tänka till ordentligt vid val av tillbehör och sedan använda dem på rätt sätt kan ha en stor påverkan på bränsleförbrukningen.

Motorstyrka

Dieselmotorer erbjuder ett brett urval av uteffekter men arbetar på olika effektivitetsgrader för varje effektnivå. De här motorerna är i allmänhet mest effektiva när de arbetar i hastigheter där de utvecklar sitt maximala vridmoment och använder 75 % av detta vridmoment. En motor som arbetar på detta sätt förbrukar mindre bränsle. När maskinen kräver mindre effekt bör förarna därför minska motorhastigheten för att behålla ett högt vridmoment. [BTB kommentar från redaktören: Detta gäller inte maskiner som kräver full motorhastighet för att bibehålla det hydrauliska flödet till ett redskap.] Kom ihåg att en kombination av hög motorhastighet och lågt utgående vridmoment ökar bränsleförbrukningen. Förare av skogsmaskiner bör undvika att färdas i för höga hastigheter genom skogen. Genom att använda måttlig motorhastighet kan du spara bränsle och minska underhålls- och reparationskostnader utan att minska produktiviteten.

Svängnivå. Tigercat lade stor vikt vid bränsleeffektivitet och har konstruerade ett svängsystem för energiåtervinning i LS855C.

Svängnivå. Tigercat lade stor vikt vid bränsleeffektivitet och har konstruerade ett svängsystem för energiåtervinning i LS855C.

Föroreningskontroller och bränsleeffektivitet

Emissions Tiers grundades under 1990-talet av amerikanska Environmental Protection Agency (EPA) med målet att reducera mängden partikelämnen, oförbränt kolväte, kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx). Målet uppnåddes men man observerade ofta en ökning av bränsleförbrukningen. Man har efter införandet av Tier IV Interim observerat förbättringar inom bränsleförbrukningen och Tier IV Final-motorer bör resultera i ännu bättre bränsleeffektivitet i de flesta arbetssituationer.

 

Fläkten

Termostatiska fläktar och hydrauliskt drivna fläktar med varierbar hastighet förbättrar endast bränsleförbrukningen om maskinens kylsystem klarar av det. Fläkten ska i allmänhet inte behöva arbeta i full hastighet under alla arbetsförhållanden. En fläkt som ständigt arbetar i full hastighet konsumerar 1-2 liter/h. [BTB kommentar från redaktören: För en Tigercat-maskin från 800-serien ligger det på 2–7 liter/h beroende på om fläkten körs på låg eller hög hastighet.]

Drivlinan

Drivlinan måste anpassas till motorns kapacitet för att fungera effektivt. Mekaniska transmissioner bör ha ett stort antal växlar så att föraren kan minska motorhastigheten till den lägsta hastighet som behövs. Hydrostatiska transmissioner är ofta utrustade med en elektronisk styrenhet. Gaspedalen signalerar då önskad körhastighet till datorn som justerar motorvarvtalet och motsvarande bränsleflöde. Detta tillvägagångssätt minimerar bränsleförbrukningen.

DSC_0528-web

Differentiallås

Automatiska differentiallås kopplas ibland på vid olämpliga tillfällen varpå ett eller flera hjul börjar slira, vilket ökad bränsleförbrukningen. Ett manuellt differentiallås som används vid behov är mer effektivt. Användningen av manuella differentiallås vid lämpliga tillfällen kan minska bränsleförbrukningen. Föraren måste emellertid vara uppmärksam på hur hjulen beter sig för att uppnå goda resultat.

Hydraulsystem

Ett hydraulsystems effektivitet beror på ett flertal olika faktorer som är svåra för en köpare att fastställa. Dåliga val av mekaniska och hydrauliska komponenter för en skogsmaskin kan leda till en betydande effektivitetsförlust. Lastkännande hydrauliska styrsystem är i allmänhet det bästa valet för skogsmaskiner, följt av konstanttryckssystem. Lastkännande system reglerar trycket och flödet i de hydrauliska pumparna för att anpassa dem till behoven hos maskinens hydrauliska funktioner. Lastkännande system lämpar sig särskilt för situationer där lasten varierar.

Det bästa är att installera flexibla hydrauloljeslangar med anpassad diameter och att vara särskilt noga med att undvika vinkelkopplingar och snäva böjningar i ledningarna.

Hydrauloljekylare

Hydrauloljekylare bör vara utrustade med en termostat som gör att oljan kan värmas upp snabbare och bibehålla sin optimala temperatur under en längre tid. Oljans viskositet varierar beroende på vad för typ av olja som används (sommar/vinter). Alltför tjock olja ökar bränsleförbrukningen något medan alltför tunn olja ger ett ökat komponentslitage.

Underhåll och optimal maskinanvändning

Optimal maskinanvändning och bra förebyggande underhåll är effektiva sätt att spara bränsle. Här är några enkla, praktiska råd som kan hjälpa:

Använd arbetsbelysning endast när det är nödvändigt. Användning av arbetsbelysning kan öka bränsleförbrukningen med upp till 0,5 liter/h.

• För maskiner utrustade med en kranarm kan bränsleförbrukningen vid användning av kranarmen minskas med upp till 5 % genom att föraren flyttar maskinen så nära lasten som möjligt och inte använder kranarmens maximala räckvidd.

• Välj däck med anpassade mått för att minimera sättning och förlust av dragkraft. Enligt studier som genomförts av FPInnovations har lunnare utrustade med high flotation-däck lägre bränsleförbrukning än lunnare med smala däck på mark där det lätt blir spårbildning. Smala däck ger emellertid bättre rörlighet i djup snö. Därför är det bäst att använda olika däck under de olika årstiderna.

• Håll alla band och kedjor ordentligt spända. Slackande kedjor eller band ökar bränsleförbrukningen p.g.a.allt för mycket slirning.

• Håll komponenterna i bränsletillförselsystemet i gott skick då läckage och spill ökar bränslekostnaderna.

• Minimera tomgångskörningen. En vanlig fällare-läggare kan konsumera upp till 2,5 liter/h vid tomgångskörning.

• Följ de angivna uppstartsrutiner som gäller för din maskin vid kallt väder så förkortar du uppvärmningstiden. Låt motorn gå på tomgång i 5-10 minuter beroende på temperaturen. Använd sedan de hydraulfunktionerna långsamt och håll motorvarvtalet runt 1100 varv per minut. Om du hör oljud från pumparna – sänk hastigheten.

• Håll kylaren och oljekylaren rena. Detta hjälper oljan att hålla rätt temperatur, vilket minskar de termostatkontrollerade fläktarnas fläktdrift.

Per timme eller per producerat ton?

Genom att dela den dagliga bränsleförbrukningen med mätaravläsning efter en timme får du fram hur mycket liter som konsumeras per timme. Lägre siffror behöver dock inte betyda att maskinen är mer effektiv eftersom långa perioder av tomgångskörning eller låg produktivitet kan skapa en illusion av bra bränsleekonomi. Låg bränsleförbrukning per timme säger med andra ord ingenting om produktiviteten är låg. En bättre mätmetod är antalet liter förbrukat bränsle per kubikmeter (eller producerat ton) producerat virke. Detta mått på bränsleintensiteten är den bästa metoden för att mäta din produktionskostnad vad gäller bränsleförbrukning och kommer att hjälpa dig att mäta förbättringar i arbetsmetoder och arbetsrutiner. Det kan vara en utmaning att mäta den dagliga produktiviteten, men nyare maskiner med datorer ombord kan hålla koll på den relativa produktiviteten.

BTB 30: Bränsleekonomi räknas

Att mäta bränsle är det första steget när det gäller att hantera bränsle

Bränslefilter

Ute i skogen har bränsletankar sällan bränslefilter, men det är viktigt att du använder dem för att hålla din utrustning i gott skick. Det är enkelt att installera bränslefilter och kostar mindre än driftstopp. Det är rekommenderat att använda filter som avlägsnar vatten (vattenavskiljare) och partiklar för att säkerställa att bränslet är rent och torrt. Bränslemätare Det första du måste göra för att minska bränsleförbrukningen är att mäta hur mycket du förbrukar nu. Enkla och billiga mekaniska flödesmätare tillhandahåller nödvändig information och finns tillgänglig hos de flesta företag som säljer bensin. Med rätt skötsel och kalibrering har de flesta en felmarginal på 1–2 %. Mätare med nuterande skiva rekommenderas p.g.a. sin höga tolerans mot smuts och främmande föremål, sin robusta konstruktion och kompakta design. Följ tillverkarens instruktioner för kalibrering och notera att de inte är lika exakta som mätare avsedda för kommersiell bränsleförsäljning.

Genom att använda bränslemätare och registrera informationen kommer alla i personalen veta att det är viktigt med bränslemätning och -användning! Dessutom ger det föraren ett riktmärke som möjliggör jämförelser mellan olika arbetsförhållanden och är det första steget mot en påbörjad insats för att minska bränsleförbrukningen. I många arbeten märks en “avsevärd” minskning i bränsleförbrukningen efter att man implementerat ett enkelt bränsleövervakningsprogram.

Körtips för att minska bränsleförbrukningen

Bandburna fällare-läggare och skördare

• På fast mark med få hinder kan du försöka att använda den mittersta delen av kranens räckvidd (4-6 m) framför skördaren; detta minskar den energi som behövs för att röra kranarmen. [BTB kommentar från redaktören: På en Tigercat med en ER-bom är det effektivast att flytta bommen och inte maskinen på samma sätt som anges om teleskoparmar nedan.]

• På mjuk eller grusig mark, eller när terrängen blir svårare, kan du försöka att skörda så många träd som möjligt på samma plats.

• Med teleskoparmar kan du snabbare röra fällhuvudet till trädet samtidigt som de kräver mindre kraft och minskar bränsleförbrukningen.

• Undvik skarpa riktningsförändringar under färd; gradvisa svängar producerar mindre slirning och lägre bränsleförbrukning än skarpa svängar.

• Använd de hydrauliska cylindrar som finns för att hålla förarhytten i rätt nivå i maskiner utrustade med ett system för utjämning av förarhytten. Det krävs mer kraft och bränsle för att svänga en lutande förarhytt.

• Undvik onödiga svängningar och kranrörelser.

Skördaraggregat

• Använd så lite tryck som möjligt på kvistknivarna och matarvalsarna utan att göra avkall på den höga kvistningskvaliteten.

• Använd energin från det fallande trädet för att mata fram eller kvista stammen. En sådan rörelse kräver stor skicklighet. Men energin man får är gratis.

• Se till att hålla sågkedjan och kvistknivarna vassa. Det krävs mer kraft, och således mer bränsle, för att hugga och bearbeta virket om skärytorna är slöa.

Fällhuvuden

• Byt genast ut skadade eller slitna sågtänder. Det krävs då mindre kraft vilket ökar produktiviteten och förbättrar skärkvaliteten.

• Stoppa sågmotorn under längre resor vid byte av arbetsuppgift.

Lunning och skotning

• Minimera antalet svängningar under färd med last. Vänd helst gradvis för att förbruka mindre bränsle.

• Placera virkesavlägg och utforslingsspår på bäst lämpade ställen; detta både minskar bränsleförbrukningen och ökar produktiviteten.

• Försök att färdas på mark med god bärförmåga. Det krävs mer kraft och därmed även mer bränsle att färdas på mark med dålig bärförmåga.

• Använd endast däckkedjor och larvband när det är nödvändigt för bättre rörlighet och flytförmåga eftersom dessa tillbehör kräver mer kraft och därmed även mer bränsle.

• Planera om möjligt arbetet så att virkesavläggen ligger i nedförsbacke. Det krävs mer bränsle att köra utrustning med last uppför en backe.

Lunnare

• Lasta lunnaren så mycket du kan. Du reducerar friktionen från trädtopparna på marken om du lyfter lasten högre och närmre hytten och därmed använder du även mindre bränsle.

• Balansera trycket mellan fram- och bakdäcken. Bakdäcken viker sig mest, vilket orsakar en ökning av friktionen mot marken när maskinen bär på last.

Skotare

• För kranar med teleskopisk förlängning: dra stockarna så nära maskinen som möjligt genom att använda teleskopfunktionen innan du lyfter stockarna på skotaren. Det krävs mer kraft och därmed mer bränsle att lyfta stockarna med helt utsträckt kran.

• Undvik att lyfta stockarna högt ovanför stolparna. Ställ skotaren så nära virkeshögarna som möjligt och försök att flytta stockarna mellan stolparna istället för ovanför dem eftersom mer bränsle förbrukas om ju högre du lyfter stockarna.

BTB 30: Bränsleekonomi räknas

För mer information, kontakta FPInnovations:

514-630-4100
604-224-3221

FPInnovations är världsledande och specialiserar sig på att skapa vetenskapliga lösningar för att stödja den kanadensiska skogssektorns globala konkurrenskraft och svarar mot sina industri- och regeringmedlemmars och partners främsta behov. De är idealiskt placerade för att utöva forskning, skapa innovationer och leverera moderna lösningar för alla områden inom skogssektorns värdekedja – allt från skogsarbete till konsument- och industriprodukter. Följande nytryck av Tigercat, en ledande tillverkare av skogsutrustning, understryker det praktiska värdet av FPInnovations arbete med att främja bränsleeffektivitet i alla etapper av skogsarbetet.