Skip to content

HANTERA DIESEL

Alla Tigercat FPT-motorer behöver bränslefilter och dieselbränsle som uppfyller vissa minimikrav.

– Chris Armour, teknisk marknadsskribent

Genom att förstå dessa krav och utföra vissa enkla beprövade procedurer kan du säkerställa att din Tigercat FPT-motor leverererar toppprestanda och får en lång, problemfri driftlivslängd.

Dieselmotorer har funnits i nästan 100 år, och till följd av den högre energidensiteten i dieseln är de vanliga i alla typer av tunga maskiner. Under senare år har nya miljöbestämmelser i USA och EU haft en stor effekt på dieseln och dieselmotorerna. Moderna dieselmotorer körs vid mycket högre temperaturer och tryck än förut. Detta betyder att även en svag kontaminering av bränslet kan resultera i allvarlig motorskada.

Bränslefilter och vattenavskiljare med transparent skål på en Tigercat LX830D fällare-läggare.

Bränslefilter och vattenavskiljare med transparent skål på en Tigercat LX830D fällare-läggare.

Bränslekvalitetsproblem och/eller otillräcklig filtrering kan leda till dålig startförmåga, försämrad prestanda och låg effekt, vilket leder till sämre bränsleekonomi och orsakar samtidigt slitage i hela motorn. Fasta föroreningar så små som 4 mikron kan leda till förtida fel på bränsleinsprutare och andra komponenter. En mikron – kallas även en mikrometer – är en tusendels millimeter. Ett mänskligt hårstrå är ungefär 100 mikron i diameter.

Typiska bränslekvalitetsproblem

Dieselbränsle är tyngre och har en mer komplex kemi än andra bränslen, som t.ex. bensin, och kan utveckla ett antal problem om det inte hanteras och lagras korrekt. Smuts, vatten, alger och asphalten är alla föroreningar som får bränslefiltret att korka igen eller kollapsa, vilket resulterar i allvarlig skada på motor och bränslesystem.

Vatten och smuts kan tränga in i bränsletankarna och orsaka algtillväxt (mikrober). Att eliminiera vattnet i bränslet är centralt för att begränsa algerna. Långa perioder av bränsleförvaring kan skapa en idealisk miljö för algtillväxt i bränsleupplag och fordonstankar. Om alger tillåts växa i bränsletankarna kan det bli svårt att avlägsna dem. En tillsats kan tillsättas i bränslet för att komma åt problemet, men om en kraftig “bio-film” av alger har ackumulerats på ytan av tanken eller annan utrustning, kanske tillsatsen inte kommer kunna penetrera filmen fullständigt Detta resulterar i kortvarig minskning av problemet, men det återkommer snabbt vartefter att algerna reproducerar sig igen. I detta fall, kan bränsletanken behöva dräneras fullständigt och rengöras av kvalificerade yrkespersoner.

Ett bränslefilter igensatt av alger.

Ett bränslefilter igensatt av alger.

Asphalten är termen som används för bränslemolekyler med högt kolinnehåll, vilka finns naturligt i diesel. Asphalten-uppbyggnaden beror på det höga bränsleinsprutningstrycket som används i moderna dieselmotorer. Dieselbränslet återcirkuleras ständigt och exponeras för högt tryck och värme, vilket resulterar i agglomeration av asphaltener i allt större kluster av fasta ämnen. Dessa fasta ämnen växer sig så stora att de skadar bränsleinsprutaren eller korkar igen bränslefiltret.

Bränslefiltreringskrav

Bränslefilter för Tigercat FPT-motorer måste uppfylla Tigercats ’filtrerings- och vattenseparationsspecifikationer. Underlåtenhet att använda rätt filter påverkar allvarligt bränslesystemets livslängd och tillförlitlighet. Skador som följer av användning av felaktiga filter täcks inte av Tigercats garanti.

Kontaminerad diesel. (Foto av Scott Knowles, Petroleum Tec, 2012. Med tillstånd från www.constructionequipment.com)

Kontaminerad diesel. (Foto av Scott Knowles,
Petroleum Tec, 2012. Med tillstånd från
www.constructionequipment.com)

Filtren måste bytas var 250:e timme eller oftare om det misstänks att bränslet är kontaminerat. I förekommande fall ska den transparenta bränsle-/vattenavskiljarens filterskål kontrolleras dagligen och vattnet tömmas ut ur systemet.

Säkerställa dieselkvaliteten

För maximalt skydd av din Tigercat FPT-motor, ska bränslet som kommer ut ur lagringstanken filtreras. Tigercat rekommenderar att använda ett multistegat filtreringssystem på diesellagringstankar eller mobila tankningsvagnar. Detta bidrar till att säkerställa att bränslet som tankas i fordonet är av korrekt kvalitet för att förhindra förtida filterigensättning.

Tigercat rekommenderar också att tillsätta lämpliga tillsatser till dieselbränsle i lagringstankar för att säkerställa bränslekvaliteten. En asphalten-tillsatsen kan bidra till att förhindra ackumulering av asphaltener, stabilisera bränsle i lagringstanken och rengöra bränsleinsprutarna. Regelbunden microbicid-behandling hjälper till att förhindra alger och mikrobtillväxt. Kontrollera med er leverantör att tillsatser är kompatibla med efterbehandlingssystem med selektiv katalysatorreduktion (SCR).

Små partiklar kan skava på och skada bränsleinsprutningsportarna.

Små partiklar kan skava på och skada bränsleinsprutningsportarna.

Slutligen behöver maskinägaren vidta åtgärder för att säkerställa att deras dieselbränsletankar är hela och inte läcker eller korroderar. Zinkgalvaniserade stål tankar får aldrig användas för att förvara eller transportera bränsle. Upplöst zink kommer allvarligt skada bränsleinsprutarmunstyckena. Aktsamhet måste iakttas i samband med portabla tankar eller bränslevagnar för att säkerställa att de är rena och inte korroderade.

Bränsletankarna ska inspekteras regelbundet av kompetenta yrkespersoner och testas med en vattendetekteringsmassa för att säkerställa att de inte ackumulerar vatten i botten och att vatten inte läcker in i tankarna. Områdena kring tankar ska hållas säkrade och tankarna ska låsas för att förhindra manipulation.

Hela poängen är att moderna dieselmotorer kräver mer uppmärksamhet kring bränslekvaliteten och filtreringen än vad som var fallet i det förgångna. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en jämn drift på din Tigercat FPT-motor i åratal framöver. Kontakta er Tigercat-återförsäljare för att säkerställa att ni har alla de rätta filtren och vidtar rätt åtgärder för att skydda era investeringar.