Skip to content

Denna 2014-2021 tillgänglighetsplan beskriver de regler och åtgärder som Tigercat Industries Inc. (”Tigercat”) kommer att genomföra för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar.

Åtagandeförklaring

Tigercat åtar sig att behandla alla människor på ett sätt som låter dem bibehålla sin värdighet och sitt oberoende. Vi tror på integrering och lika möjligheter. Vi åtar oss att i tid möta behoven hos personer med funktionsnedsättningar och kommer att göra detta genom att förhindra och avlägsna sådant som hindrar tillgänglighet och uppfyller tillgänglighetskraven enligt Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (”lagen”).

Tillgänglig nödinformation

Tigercat åtar sig att på begäran tillhandahålla kunder och klienter med offentligt tillgänglig nödinformation på ett tillgängligt sätt. Vi tillhandahåller också anställda med funktionsnedsättningar individuell nödinformation när så krävs.

Utbildning

Tigercat kommer att tillhandahålla utbildning avseende Ontarios tillgänglighetslagar och mänskliga rättigheter då det rör personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen kommer att tillhandahållas på det sätt som bäst passar de anställdas uppgifter.

Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att säkerställa att anställda får den utbildning som krävs för att efterleva Ontarios tillgänglighetslagar senast 1 januari 2015:

 1. För att skapa medvetenhet och säkerställa efterlevnad kommer Tigercat tillhandahålla AODA-utbildning till alla anställda och beredskapsarbetare som jobbar i Ontario, tillhandahåller tjänster i Ontario eller interagerar med Ontario-bor. Nyanställda kommer att få denna utbildning som en del av sin arbetsorientering.
 2. Dokumentation kommer att finnas över datum och tillhandahållen utbildning samt det antal individet som fått den.

Information och kommunikation

Tigercat åtar sig att tillmötesgå kommunikationsbehoven hos personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att rådgöra med personer med funktionsnedsättningar för att fastställa deras informations- och kommunikationsbehov.

Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att alla webbplatser och allt innehåll på dessa webbplatser ska uppfylla kraven i WCAG 2.0, nivå A:

 • Tigercat kommer att genomföra en omfattande granskning av sina befintliga webbplatser för att identifiera delar som inte uppfyller kraven i WCAG 2.0, nivå A. I den grad det är rimligen möjligt kommer dessa problem att lösas kontinuerligt.

Tigercat kommer också att skapa ett system för att granska alla nya eller väsentligt uppdaterade webbplatser som skapats efter 1 januari 2014.  Det kommer att finnas en plan för att nå efterlevnad av WCAG 2.0, nivå A för allt innehåll så snart som möjligt.

För närvarande tar Tigercat emot feedback från allmänheten skriftligt, via e-post eller telefon. Vi tar också emot feedback från anställda via e-post på AODA@tigercat.com eller en lokal personalrepresentant. Tigercat kommer att förbättra denna feedback-process genom att vidta följande åtgärder senast 1 januari 2015:

Vi kommer att informera alla anställda om metoder för att ta emot feedback. Vi kommer också att kommunicera att vi åtar oss att utveckla individuella metoder för kommunikation på begäran.

Tigercat kommer att vidta följande steg för att säkerställa att all tillgänglig information görs tillgänglig på begärans senast 1 januari 2016:

 • Vi kommer att lägga upp ett meddelande på vår webbplats som talar om att vi gör information tillgänglig för allmänheten på begäran.
 • Vi kommer att utveckla ett system för att ta emot och bearbeta sådana förfrågningar och kommer på vår webbplats inkludera information om på vilket sätt allmänheten kan skicka begäranden om tillgänglig information.

Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att alla webbplatser och allt innehåll ska uppfylla kraven i WCAG 2.0, nivå AA senast 1 januari 2021:

 • Senast 1 januari 2019 kommer Tigercat granska sina webbplatser för att identifiera problem med efterlevnad i enlighet med WCAG 2.0, nivå AA.
 • Baserat på granskningsresultaten kommer Tigercat arbeta för att säkerställa att senast 1 januari 2021 kommer alla webbplatser och allt innehåll som publicerats på dessa webbplatser efter 1 januari 2012 uppfyller kraven i WCAG 2.0, nivå AA, förutom undertexter i livevideor eller ljudbeskrivningar av förinspelade videor.

Anställning

 

Tigercat åtar sig att använda rättvisa och tillgängliga anställningsförfaranden. Vi kommer att vidta följande åtgärder för att meddela allmänheten och anställda att vi, på begäran, kommer att ta emot personer med funktionsnedsättningar under rekryteringsprocessen och när personer anställs.  Senast 1 januari 2016:

 • Kommer vi att inkludera ett uttalande i alla jobbannonser som meddelar vårt åtagande för tillgängliga rekryterings- och anställningsprocesser och uppmuntra personer med frågor avseende tillgänglighet att ta upp dem med oss.
 • Vi kommer att inkludera ett liknande uttalande i vår skriftliga korrespondens med jobbkandidater under rekryterings- och utvärderingsprocessen.
 • Vid anställningstillfället kommer vi att informera om de resurser som finns tillgängliga för anställda med funktionsnedsättningar.

Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att utveckla och införa en process för att ta fram individuella anpassningsplaner och regler för återgång till arbete för anställda som varit frånvarande på grund av en funktionsnedsättning:

 • Vi kommer att genomföra en omfattande granskning av våra aktuella förfaranden, inklusive en genomgång av vår Återgå till arbetet-policy samt relaterade processer.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans med våra anställda för att skapa en process för att ta emot och hantera begäranden om ändrade arbetsupplägg.
 • Vi kommer att hantera begäranden om ändrat arbete från fall till fall och, tillsammans med den anställde som påverkas, ta fram individuella planer i enlighet med vilka uppgifter som behöver anpassas eller omtilldelas vid behov.
 • Vi kommer att utbilda arbetsledare, vid behov, så att de förstår hur de bäst kan stödja anställda med funktionsnedsättningar.

Vi kommer att vidta följande åtgärder för att säkerställa att tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättningar tillgodoses i samband med prestandahantering, karriärsutveckling och omplaceringsprocesser:

 • Vi kommer att tillmötesgå alla individuella önskemål om tillgängliga format för prestanda- och karriärsutvecklingsprocesser.
 • Vi kommer att kommunicera och framhäva vikten av att fokusera på framsteg snarare än förmåga eller funktionsnedsättning och behålla och befordra anställda baserat på konsekventa, objektiva kriterier.
 • Vi kommer att fastställa om ytterligare utbildningsresurser krävs för anställda med funktionsnedsättningar för att säkerställa att de har samma utvecklingsmöjligheter som andra.
 • Vi kommer att säkerställa att möjligheter till förflyttning och befordran tillhandahålls i tillgängliga format.

Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att förhindra och avlägsna andra identifierade tillgänglighetsbarriärer:

 • När regler granskas kommer Tigercat att ha i åtanke hur dessa regler kan ändras för att inkludera tillgänglighetskoncept.
 • I den grad regel- och driftsändringar är berättigade efter granskningen kommer vi att utföra dessa ändringar och kommunicera alla viktiga ändringar till våra anställda.

För mer information

För mer information om denna tillgänglighetsplan, eller för att begära tillgängliga format av detta dokument, kontakta Tigercat på följande sätt:

Tigercat-anställda:

Kontakta en representant på din lokala personalavdelning.

Tigercat-kunder, konsumenter, återförsäljare och andra ur allmänheten:

Kontakta Tigercats personalavdelning per telefon på 1-519-650-5000, per post på Tigercat Industries, Attn: Tillgänglighet hos Tigercat, 40 Consolidated Drive, Paris, ON N3L 3T6, eller via e-post på AODA@tigercat.com