Skip to content

Tillgänglighetspolicy och plan för Tigercat Industries Inc

Denna tillgänglighetsplan beskriver de regler och åtgärder som Tigercat Industries Inc. (Tigercat) kommer att införa för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar.

Åtagandeförklaring

Tigercat har förbundit sig att behandla alla människor på ett sätt som låter dem bibehålla sin värdighet och sitt oberoende. Vi tror på integrering och lika möjligheter. Vi åtar oss att i tid möta behoven hos personer med funktionsnedsättningar och kommer att göra detta genom att förhindra och avlägsna sådant som hindrar tillgänglighet och uppfyller tillgänglighetskraven enligt Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (”lagen”).

Tillgänglig information vid nödsituationer

Tigercat åtar sig att på begäran tillhandahålla kunder och klienter med allmänt tillgänglig information vid nödsituation i ett tillgängligt format. När så behövs kommer vi också att tillhandahålla våra anställda med funktionsnedsättningar med individuellt anpassad information om nödsituationer.

Utbildning

Tigercat kommer att tillhandahålla utbildning avseende Ontarios tillgänglighetslagar och mänskliga rättigheter då det rör personer med funktionsnedsättningar.

Utbildningen kommer att tillhandahållas på ett sätt som bäst passar den anställdes arbetsuppgifter och kommer att inkludera AODA-utbildning till alla anställda och beredskapsarbetare som jobbar i Ontario, tillhandahåller tjänster i Ontario eller interagerar med Ontario-bor. Nyanställda kommer att få denna utbildning som en del av sin arbetsorientering.

Dokumentation kommer att finnas över datum och tillhandahållen utbildning samt det antal individet som fått den.

Information och kommunikation

Tigercat åtar sig att tillmötesgå kommunikationsbehoven hos personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att rådgöra med personer med funktionsnedsättningar för att fastställa deras informations- och kommunikationsbehov.

Tigercat uppfyller kraven i WCAG 2.0 STANDARD, nivå A. I den grad det är rimligen möjligt kommer dessa problem att lösas kontinuerligt.

För närvarande tar Tigercat emot feedback från allmänheten skriftligt, via e-post eller telefon. Vi tar också emot feedback från anställda via e-post på AODA@tigercat.com eller en lokal personalrepresentant.

Tigercat har ett meddelande på vår webbplats som talar om att vi gör information tillgänglig för allmänheten på begäran.

Anställning

Tigercat åtar sig att använda rättvisa och tillgängliga anställningsförfaranden. Vi vidtar följande åtgärder för att meddela allmänheten och anställda att vi, på begäran, kommer att ta emot personer med funktionsnedsättningar under rekryteringsprocessen och när personer anställs.

Detta inkluderar ett uttalande i alla jobbannonser och skriftlig korrespondens med arbetssökande som meddelar vårt åtagande för tillgängliga rekryterings- och anställningsprocesser och uppmuntra personer med frågor avseende tillgänglighet att ta upp dem med oss.

Tigercat tar fram individuella anpassningsplaner och regler för återgång till arbete för anställda som varit frånvarande på grund av en funktionsnedsättning. Dessa planer överväger alla begäranden om ändrat arbete från fall till fall och, tillsammans med den anställde som påverkas, ta fram individuella planer i enlighet med vilka uppgifter som behöver anpassas eller omtilldelas vid behov.

Våra chefer är utbildade för att förstå hur de bäst kan stödja anställda med funktionsnedsättningar.

Vi kommer att vidta följande åtgärder för att säkerställa att tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättningar tillgodoses i samband med prestandahantering, karriärsutveckling och omplaceringsprocesser:
Tigercat kommer att vidta följande åtgärder för att förhindra och avlägsna andra identifierade tillgänglighetsbarriärer:

Mer information

För mer information om denna tillgänglighetsplan eller för att begära tillgängliga format av detta dokument, kontakta Tigercat enligt följande:

Tigercat-anställda:
Kontakta din lokala personalrepresentant.

Tigercat-kunder, konsumenter, försäljare och andra:
Kontakta Tigercats personalavdelning per telefon på 1-519-753-1539, per post på Tigercat Industries, Attn: Accessibility at Tigercat, 66 St., Cambridge, ON , N1T 1S1, eller via e-post på AODA@tigercat.com.