Skip to content

Inspektion av skogsutrustning.

Metodiska undersökningar och åtgärder kan hjälpa dig att förhindra haverier och bränder och förlänga din maskins livstid. Läs mer om vad din dagliga inspektion av utrustningarna bör inkludera.

– Tony Tijerina

Nytryckt med tillstånd, Timber Harvesting, juli/augusti 2011.

Inspektion av skogsutrustning. Det är ett måste att ta bort skräp från motorns grenrör och turboladdare.

Det är ett måste att ta bort skräp från motorns grenrör och turboladdare.

I artikel efter artikel skrivs det om vikten av maskinunderhåll, men många skogsarbetare ignorerar dem ofta. Nu när produktionen har saktat ner i större delen av landet har de flesta skogsbrukare tid att ta förebyggande maskinvård på allvar. För att använda den gamla klichén, den bästa tiden är nu.

Lunnare, fällare, lastare och annan utrustning motsvarar den största utgiften du har inom skogsbruk. Utan dessa viktiga tillgångar har du ingen verksamhet. Det är därför absolut nödvändigt att du inför dina chefer och anställda betonar vikten av att hålla utrustningen i toppskick.

Närbild av slangar.

Slangar kan försvagas av friktion, av att skavas och klämmas. Slangar som läcker hydraulvätska nära stora källor innebär problem.

En daglig inspektion före jobbet bör utföras på varje maskin. Det är din verksamhet och du avgör vem som är ansvarig för inspektionen. Jag rekommenderar att föraren inspekterar, dokumenterar och förbereder maskinen för dagens arbete.

Inspektionen bör inkludera:

Vätskenivåer. Alla vätskenivåer bör inspekteras för att säkerställa att allt är på rätt nivå så att maskinen kan arbeta i toppskick. Låga vätskenivåer orsakar tidig förslitning av delar och kan skapa friktionsskador.

Kablar. Alla ledningar bör undersökas för slitage, nötning och kala fläckar. Alla vet nog att kala fläckar på ledningar som kommer i kontakt med varandra eller metall kan orsaka kortslutning och till och med en brand.

Hydraulikslangar. Dessa förbises ofta under en inspektion. Dessa slangarna är utformade för att fungera under hetta och tryck men de kräver fortfarande regelbunden kontroll. Friktion, skavning, klämskador och mekaniska skador kan uppstå medan maskinen är i drift. Resultatet blir att slangen försvagas, vilket äventyrar ledningens integritet och minskar det tryck som slangen kan hantera. Slangar bör också undersökas för tecken på läckage. Slangar med något problemen som beskrivs ovan bör genomgå en mer grundlig granskning och bytas ut omedelbart. Hydraulvätska har oftast en flampunkt som ligger på 2 270 °C. Vätskans flampunkt sjunker drastiskt vid tryck och upphettning.

Slangar som läcker hydraulvätska.

Slangar kan försvagas av friktion, av att skavas och klämmas. Slangar som läcker hydraulvätska nära stora källor innebär problem.

Om den sprayas direkt på grenröret eller turboladdaren är brandrisken stor. Det händer alltför ofta att en läcka eller ett annat problem påträffas och att reparationerna skjuts upp, vilket då leder till att en slang brister och maskinen fattar eld. Utöver risken att drabbas av högre försäkringskostnader längre fram kostar bränder man kunde ha förebyggt driftstopp, självrisk och stor frustration för ägarna.

Grenrör och turboladdare. Det här området i maskinen är det farligaste värmemässigt sett. Temperaturer som överstiger 4 260 °C kan mycket enkelt uppnås längs grenröret och turboladdaren. De bör inspekteras varje morgon och allt påträffat skräp bör tas bort medan maskinen är kall och kan tas bort utan risk för fara.

Området ska också inspekteras efter nedstängning. Om skräp har ansamlats kan det tas bort med tryckluft eller så kan föraren vänta tills maskinen har svalnat och det är säkert att sträcka sig in i dessa områden. Tyvärr så har tillverkarna inte lyckats skapa konstruktioner som förhindrar skräpansamlingar men de har kommit en bra bit på vägen.

Skräp. Avverkning sker under smutsiga förhållanden. Skogsavfall är ett konstant hot. Det utgör en betydande brandfara när det kommer i kontakt med områden som uppnår en potentiell antändningstemperatur på ca 2 320 °C. Skräpansamlingar bör kontrolleras dagligen och avlägsnas ofta. Det bästa är att ta bort skräp för hand dagligen och att ta bort det helt minst en gång i veckan. Glöm inte att ta bort skräpansamlingar från
bukkåpan. Skräpansamlingar kan och kommer att utgöra ytterligare bränsle i en brandsituation.

Svängningsled. Skräp samlas i området under hytten. Kvarlämnat skräp är en brandfara och bör inkluderas i den dagliga inspektionsrutinen. Brand är en verklig fara inom avverkningsindustrin. Under mina tolv år som utrustningsinspektör och utredare av maskinbränder är det tydligt att alla eldsvådor inte kan förhindras. Men med noggrannhet och ansträngning kan antalet bränder minskas.

Det är av största vikt att alla skogshuggare har en åtgärdsplan för bränder. Anställda bör utbildas så att de kan använda brandsläckare och vattentankar. Alldeles för ofta har jag bett en förare låtsas att det brinner i maskinen och sett denne försöka hitta släckaren och/eller försöka komma åt facket för vattenslangen för att finna att den inte går att öppna.

Brandsläckare och vattentankar måste inspekteras dagligen för att säkerställa att de är klara att användas. När en brand uppstår och brandsläckaren är tom eller om det inte finns tryck i vattentanken, då står du helt utan försvar.

Skräp intill motorns grenrör och turboladdare.

Det är ett måste att ta bort skräp från motorns grenrör och turboladdare.

Om det brinner

Alla förare och anställda måste utbildas och vara redo vid händelse av eldsvåda. Vid första tecken på brand:

1) Stäng ner maskinen! Det stoppar flödet av vätskor under tryck.

2) Larma! Kalla på hjälp.

3) Lämna hytten, lämna maskinen och ta med brandsläckaren.

4) Bedöm situationen från en säker plats på marken. Lokalisera var det brinner. Personsäkerhet kommer alltid främst.

5) Om det går att göra på ett säkert sätt, spruta brandsläckningsmaterial mot branden genom galleröppningar och andra åtkomstpunkter.

6) Om det går att göra utan fara ska galler tas bort och luckor öppnas och fortsätt släckningen med en rörelse från sida till sida.

7) Spruta vatten på bukkåpan för att kyla ner skräpet och förhindra återantändning.

8) Rapportera omedelbart branden till lokala myndigheter och ditt försäkringsbolag.

Ett bra dagligt inspektionsprogram kan och kommer att hjälpa till att minska förluster p.g.a. brand och även minska driftskostnaderna eftersom kostsamma läckor och problem elimineras. Varje skogsarbetare bör utveckla och implementera en policy som kräver att all utrustning inspekteras och underhålls. Inspektionsrapporter ska upprättas för att dokumentera att arbetet har utförts korrekt.


Related Content

loader-icon

Förebygga skada vid injicering av vätska


Bränsle eller luft som injiceras under huden under tryck så lågt som 7 bar (100 psi) kan leda till förödande skador eller döden om de inte behandlas omedelbart.


preventing fluid injection injury

Skötsel av fönster


Hur man inspekterar och underhåller polykarbonatfönster för att säkerställa kontinuerlig operatörssäkerhet i hytten.


cab interior, window care