Skip to content

Turboladdare: Vad du behöver veta

Vad du behöver veta om turboladdare. Underhåll och medvetenhet för att maximera driftslivslängden och driftstiden och undvika dyra fel.

Turboladdare har funnits i många år och har blivit branschstandard för de flesta skogsmaskiner. Mängden utsläpp på motorns varma sida styr turboturbinens hastighet. När hastigheten ökar tvingas en större mängd luft in i motorn och fler hästkrafter produceras. En stålaxel länkar mekaniskt turbinen till kompressorhjulet och kontrollerar effektivt den luftvolym som går till motorns kalla sida. Turboladdares hastigheter kan överstiga 100 000 rpm. Med snabbare rotationshastigheter finns det minimalt utrymme för fel. Korrekt underhåll och driftsförfaranden kan förhindra skador och slitage i förtid.

Turboladdarsystemet som är installerat på en Tigercat-avverkningsmaskin.

Korrekt underhåll och granskning förlänger turboladdarens livstid.

Luftfiltrering och igensättning

På samma sätt som det är svårt att andas om du använder en igentäppt ansiktsmask är turboladdaren beroende av att luftintagssystemet är rent för att fungera effektivt. Luftfiltrering är turbons första försvar mot smutsig omgivningsluft eftersom det förhindrar att föroreningar kommer i direktkontakt med kompressorintaget. Luften utifrån kommer in i förrenaren och cirkulerar sedan genom det primära (yttre) filterelementet. Sedan går den genom säkerhetsfiltret (inre) och slutligen mot turbointaget. För att detta system ska fungera kontinuerligt och effektivt måste allt skräp som ansamlats runt förrenaren, såsom grenar, snö, jord, lera eller löv, avlägsnas var åttonde timme eller mer frekvent vid arbete i utmanande miljöer. Detta hjälper till att hålla turbons vakuumtryck inom gränserna och sänka den longitudinella belastningen på axeln vid höga hastigheter vilket ökar livslängden för turbons tätningar och inre delar. Ett igentäppt filter får turbohastigheten att öka eftersom det inte blir någon belastning på kompressorn och det i sin tur kan får turbon att sluta fungera.

 

Det rekommenderas INTE att filtret rengörs.
INGEN TYP AV RENGÖRING ÄR BÄTTRE ÄN DE PERSONER, METODER, VERKTYG OCH KONTROLLER SOM ANVÄNDS I DENNA PROCESS.

Turboladdarens axelaggregat

Luftrenarelementet ska inte bytas proaktivt, utan endast bytas när filtrets igensättningsindikator anger det. För mycket service kan göra systemet mindre effektivt eftersom filtrets maximala funktion uppnås med en viss mängd dammansamling. Det rekommenderas inte att filtret rengörs. Det finns en risk att filtrets rena sida kontamineras och att filtret skadas av högtrycksluft. Ingen typ av rengöring är bättre än de personer, metoder, verktyg och kontroller som används i denna process. Det sekundära elementet (säkerhetselementet) ska aldrig rengöras, endast bytas.

Gör först en visuell kontroll om du bestämmer dig för att rengöra filtret. Om det finns skador på filtret, dess tätningar eller ändplattor ska det kasseras. Rengör alltid filtret i en ren miljö och förpacka alltid filtret omedelbart efter rengöringsprocessen. Begränsa rengöringen till max tre intervall och se alltid filtertillverkarens rekommendationer gällande rengöringsförfaranden för att utföra uppgiften på ett säkert sätt. Några nyckelpunkter att komma ihåg:

Håll filterbytesprocessen kort för att undvika att föroreningar kommer in i intagssystemet. En ren trasa kan användas för att temporärt blockera intagsporten, men det är viktigt att avlägsna den före återmonteringen. Även de finaste damm-, sand- och smutspartiklar kan ha stor påverkan på turbon och orsaka korrosion, bigning eller t.o.m. att kompressorhjulets flänsar bryts av, vilket kan resultera i katastrofala fel. En turbo är mycket exakt balanserad. Även de allra minsta sprickor i aggregatet kan få systemet ut balans och påskynda fel.

Nedkylning och smörjning

Uppvärmning är viktigt före träning och det är klokt att söka skugga med ett glas kallt vatten efter att ha sprungit i varmt väder. Samma sak gäller din maskin. Oljan måste värmas upp innan maskinen används och turbon måste få svalna innan den stängs av. Korrekt smörjning är avgörande för att kyla ner turbon. Kom ihåg att den kan snurra i över 100 000 rpm. Om motorn stängs av direkt efter att maskinen har använts innebär att flödet av smörjolja från pumpen stängs av samtidigt som turbon fortfarande snurrar på högt varvtal i flera minuter. Utan olja finns det inget sätt att snabbt avlägsna värmen. Detta kan göra att axeln, lagren och tätningarna slits i förtid och turbons livslängd förkortas. Samma sak kan hända vid uppstart om oljan inte får tillräcklig tid att värmas upp. Kall olja rör sig långsammare och ger lagren otillräcklig smörjning.

Använd alltid filter från Tigercat för att skydda motorn och komponenterna.

Använd alltid filter från Tigercat för att skydda motorn och komponenterna.

Som vi nämnt tidigare förlänger korrekt underhåll turboladdarens livstid. Toleransen i turbons roterande delar är ytterst liten och olja av hög kvalitet är avgörande för att alla delar ska röra sig problemfritt. Kom ihåg att alltid byta olja vid de rekommenderade serviceintervallen eller mer frekvent om det finns risk för kontaminering. Smutsig motorolja kan snabbt reducera den totala livslängden eftersom den permanent repar lagren och axeln. Dessa defekter på materialets yta ger plats för ytterligare föroreningar att ansamlas och skyndar på slitaget på delarna. En ojämn yta begränsar också oljeflödet och oljans förmåga att avlägsna värme.

Vevhusventilation – CCV

Under motorns förbränningsprocess uppstår förbränningsångor (genomblåsningsgas) som tar sig förbi kolvringarna och in i vevhuset där de blandas med oljeångorna. För att undvika övertryck i oljetråget filtreras dessa ångor från oljan och återförs till turbons intagsrör och den kondenserade oljan återförs till oljetråget.

På Tigercats FPT 6,7- och 4,5litersmotorer sitter det övre CCV-filtret (filter för slutet ventilationssystem) direkt ovanför motorns svänghjulshölje och det är specifikt konstruerat för att passa motorn. Av denna anledning ska endast filter av märket Tigercat användas. Att ett filter ser likadant ut betyder inte nödvändigtvis att det är likadant. CCV-filter innehåller ett speciellt oljeseparationsmedium för att styra genomblåsningsgaser och har konstruerats och tillverkats specifikt för att fungera med de egenutvecklade materialen och i unison med resten av systemet. Filter med specifikationer som inte passar tillämpningen kan påverka den övergripande prestandan negativt. Vissa av dessa inkluderar flödeshastigheten för genomblåsningsgas, vevhustryck, filtrets porositet och förkortad driftlivslängd.

Jag ser olja vid turbon

Att se lite olja vid turbon är normalt – förbränningsångorna som riktas mot intaget kan innehålla lite kvarvarande olja som normalt bränns vid motorförbränningen. En del av den här oljan kan lägga sig i röret alldeles innan turboingången och således är det normalt att se små mängder olja. Det som är viktigt att komma ihåg är att byta CCV-filter vid rekommenderade serviceintervall med ett filter av märket Tigercat. Detta ofta försummade filter spelar en mycket viktig roll. Om denna komponent inte får rätt service kan det leda till att filtret mättas och att olja ansamlas vid turbokompressorns intag och utgång. Detta sänker motorns prestanda och turbon ökar trycket p.g.a. kompressorhjulets begränsning som orsakas av koksning. Detta kan allvarligt påverka komponenterna nedströms från turboutsläppet. Om detta lämnas för länge kan det leda till att turbon, eller t.o.m. motorn, slutar fungera.

Trick och medvetenhet

På samma sätt som det sitter i ryggraden att kontrollera bränsle-, hastighets- och oljemätarna när du kör din bil är det till stor hjälp att hålla ett öga på maskinens laddtryck eftersom det kan hjälpa dig att upptäcka problem i ett tidigt skede. Om laddtrycket skulle verka vara lågt eller plötsligt bör föraren vara proaktiv och justera/kontrollera i enlighet med det. Eftersom den är lättåtkomlig och enbart fäst med fyra bultar byts turbon ofta ut innan det behövs då laddtrycket blir lågt. Några faktorer att granska och ha i åtanke i förväg är lösa eller slitna laddluftskopplingar, igensatta luftfilter, blockerade förrenare, mättade CCV-filter och slitna packningar mellan turbon och intags-/utgångsgrenröret.

Om axeln eller kompressorhjulet går sönder kommer turboladdtrycket att sjunka avsevärt. Om det händer är det viktigt att omedelbart stoppa motorn eftersom fortsatt drift kan göra att stora mängder olja kommer in i motorns intag och når cylinderkamrarna. Den avsevärda kraft som genereras när olja blandas med bränsle och luft under förbränningsprocessen kan orsaka stor skada och kan t.o.m. böja anslutningsstängerna så att motorn måste bytas. Oljan kan också kontaminera avgaskatalysatorerna vilket resulterar i omfattande reparationer.

Utbildning är nyckeln till framgång. Se till att alla i arbetslaget känner till hur systemet fungerar och varför. Detta kan positivt påverka och motivera teamet att använda bästa driftsförfarande, utföra korrekta underhållsprocesser vid rätt intervall och bli medvetna om potentiella problem. Detta räcker långt för att upprätthålla en felfri funktion för motorn och turbosystemet.


Related Content

loader-icon

Tigercat bränslefilter


Skydda din motor med högpresterande Tigercat-bränslefilter av syntetiska material.


Tigercat filter

Få smuts på filtren


Filtrering av hydraulolja är av största vikt eftersom det håller igång hydraulsystemen, minskar underhållskostnaderna och driftstoppen. Utan filtrering kan föroreningar i oljan snabbt leda till massiv förslitning av komponenterna och risk för haveri.


Skötsel av motor och efterbehandling


Tigercats maskiner används ofta i utmanande miljöer och krävande arbetscykler. Lär dig om bästa förfarande för att uppnå maximal prestanda, driftstid och hållbarhet för din motor och efterbehandlingssystem.