Skip to content

Kostnad per producerat ton och telematik

Mer än ett maskinövervakningssystem – telematik är ett affärsanalysverktyg.

— Gary Olsen and Paul Iarocci

Kostnaden per producerat ton är totalkostnaden för avverkning för en individuella maskin eller ett avverkningssystem delat med den totala produktionen från maskinen eller systemet. Det är en enkle formel, men noggrannheten beror på utmaningar avseende inhämtning och bedömning av rörliga och fasta kostnader, samt produktionstakt – allt fördelat per maskin. Det är en viktig analys som kan hjälpa entreprenörer att förbättra förtjänsten genom att optimera val av maskiner och system, eliminera flaskhalsar i arbetsflödet och identifiera dåliga arbetsrutiner.

Dessvärre kan den process som ger dig siffrorna för denna enkla formel vara komplex och förlitar sig ofta på farliga antaganden och extrapolering bortom det som är känt. Denna artikel tar upp grunderna för beräkning av kostnad per producerat ton samt metoder och resurser för att få indata och antaganden av bästa kvalitet.

Det är här Tigercats telematiksystem RemoteLog® kommer in. RemoteLog kan tala om för ägare och arbetsledare som inte är ute i fält att maskinerna är på rätt plats och används inom sina fastställda mekaniska parametrar, men användare kan också hämta viktiga data från systemet till hjälp för beräkningar av kostnad per producerat ton och andra typer av affärsanalyser.

Beräkna produktion

Den totala produktionen bör inte vara svår att räkna ut eftersom avverkningsentreprenörer betalas baserat på någon typ av volym- eller viktmått. Denna måttenhet kan vara ton, vagnslaster, famnar, kubikfot eller kubikmeter. Här använder vi enheten ton för att mäta produktionen.

Att fastställa produktionen för en specifik utrustning eller ett visst avverkningssystem kan vara mer invecklat. RemoteLog-telematik eller maskinens kontrollsystem kan i vissa fall hjälpa till att tillhandahålla en mycket exakt produktionsvolym. Denna funktion är för närvarande begränsad till antal stammar för fällare-läggare, volymrapporter från skördarens datorkontrollsystem och bankevågar som tillhandahåller nyttolastdata via skotarnas datorkontrollsystem.

För andra typer av maskiner måste man observera och räkna den individuella maskinens produktion för att fastställa den kopplade produktion produktionsvolymen under en bestämd tidsperiod. Dela sedan detta med maskinens totala antal arbetstimmar. Detta ger en god bedömning om produktion per arbetstimme. Ju längre beräkningsperiod desto mer exakt kommer informationen att bli.

Tillgänglighet och användning

Om din maskinoperatör kör åttatimmarsskift och du håller noggrann uppsikt över antalet faktiska produktiva maskintimmar per skift kommer du säkerligen att upptäcka att det är någon procent av åtta timmar. Denna analys avser maskinens tillgänglighet och användning. I allmänhet handlar tillgänglighet och mekanisk tillgänglighet om den proportion i tid utrustningen kan användas i avsett syfte och har att göra med driftstid.

Användning är den proportion tillgänglig tid utrustningen sedan används i avsett syfte. Anställdas raster, dagligt underhåll, icke-produktiv restid, tankning och mekaniska haverier är alla faktorer som minskar maskinanvändning. För att få en korrekt siffra för produktion per timme ska nämnaren vara användningstimmar, inte totalt antal skifttimmar.

Även om maskinens skiftlängd och skift per år kan fastställas av lönelistor och bokföringsuppgifter så kan RemoteLog ta analysen ett steg längre genom att dela upp skiften ytterligare i diskreta grupper - produktiv tid, inaktiv tid, tankning, maskinnedstängning och en ytterligare tillvalskategori, serviceläge. Hur noggrann bedömningen av användning blir är direkt kopplad till noggrannhetsnivån för analysen av kostnad per producerat ton. Dessutom är det lärorikt att räkna ut de exakta orsakerna till icke-produktiv tid under ett skift.


MEKANISK TILLGÄNGLIGHET ÄR DEN PROPORTION I TID UTRUSTNINGEN KAN ANVÄNDAS I AVSETT SYFTE. ANVÄNDNING ÄR DEN PROPORTION TILLGÄNGLIG TID UTRUSTNINGEN SEDAN ANVÄNDS I AVSETT SYFTE.Beräkna kostnad

När du har kommit fram till hur mycket en maskin eller ett avverkningssystem producerar per timme är det dags att tilldela nämnda maskin och/eller system en kostnad per timme. God dokumentation underlättar denna process. Det finns många variabler att ta med i beräkningen när man fastställer kostnad per timme för skogsbruksmaskiner.

Rörliga kostnader

Dessa kostnader är de som uppstår direkt genom att ha maskinen i drift. Bränsleförbrukning, bestäms av det datumintervall du väljer och visas i RemoteLog. Det krävs dock att sådana poster som filter, vätskor och underhållsarbete registreras noggrant för att få en bra beräkning per maskin.

Fasta kostnader

Telematiksystemet hjälper dig inte med fasta kostnader, men din revisor eller bokförare kan göra det. En viktig sak att komma ihåg är att till skillnad från produktionskostnader och rörliga kostnader, som kan beräknas för en tidsperiod med viss varaktighet, måste vissa fasta kostnader beräknas för hela maskinens beräknade livslängd. Det är här din egen erfarenhet, maskinuppgifter, historik och din återförsäljares erfarenhet kan hjälpa dig att beräkna en lämplig livslängd för maskinen och ett restvärde baserat på dina unika driftsförhållanden. Då kan dessa fasta kostnader amorteras under maskinens livslängd. Andra fasta kostnader såsom försäkringar och licensavgifter är årsbaserade och således enklare att hålla koll på.


ATT ANALYSERA KOSTNAD PER PRODUCERAT TON BASERAT PÅ FASTA TIDSPERIODER LÅTER DIG JÄMFÖRA MED TIDIGARE PERIODER OCH FASTSTÄLLA OM DIN TAKTIK FÖR ATT SÄNKA KOSTNADER ELLER FÖRBÄTTRA PRODUKTIONEN FAKTISKT FUNGERAR.Varför är kostnad per producerat ton viktig?

Som vi berört tidigare är en analys av kostnad per producerat ton framåt ett bra sätt att jämföra och bedöma olika maskiner. Modellen används ofta för att jämföra olika maskinmärken med varandra för att ta ett köpbeslut. Kostnad per producerat ton kan hjälpa till med beslutet om en fällare-läggare med band eller hjul för ett specifikt ändamål. Analysen kan användas för att besluta sig för ett system för hela träd eller kortvirke.

Precis som fabriksproduktion måste avverkningar ske fortlöpande, planenligt och med minimal dödtid. Framgångsrika industritillverkare utför något slags kostnad kontra produktion-program, oftast i realtid, för att på så sätt förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Genom att göra alla dina kostnader transparenta gör den här övningen det möjligt för dig att fastställa olika strategier för att minska kostnaden eller öka produktiviteten, möjligen genom att byta ut omodern eller krånglande utrustning eller ändra dina rutiner för att eliminera flaskhalsar och förbättra flöde och produktivitet. Och att analysera kostnad per producerat ton baserat på fasta tidsperioder låter dig jämföra med tidigare perioder och fastställa om din taktik för att sänka kostnader eller förbättra produktionen faktiskt fungerar.

Tigercat har gjort ett antal kalkylbladsbaserade kostnadsmodeller tillgängliga för sina återförsäljare. Dessa modeller är relativt enkla att använda och ger en stabil grund för analys av kostnad per producerat ton. RemoteLog-telematik är ett värdeskapande system som samlar in stora mängder data och omvandlar dem till agerbar information. Längre fram, när ytterligare en funktion läggs till i systemet, blir denna information ännu mer omfattande och värdefull.

Related Content

loader-icon

Kostnad per producerat ton: Ett blankt ark


Analys av kostnad per producerat ton är en ovärderlig process som kommer att förbättra effektiviteten i din verksamhet och ditt slutresultat.


RemoteLog-telematik


Åtkomst till telematik på distans. Var uppkopplad till din skogsverksamhet nästan varifrån som helst – allt du behöver är RemoteLog och en enhet med internetanslutning.


Image of a laptop with the RemoteLog home screen displayed

Åtkomst på plats med LogOn


Snabb åtkomst till produktions- och serviceinformation på plats. Med en mobil enhet och en säker WiFi-hotspot kan användare enkelt komma åt detaljerade maskinuppgifter och diagnostiska verktyg på arbetsplatsen via LogOn.


Minska skogsmaskinernas bränsleförbrukning


Få ut mer produktion ur varje värdefull liter eller gallon. Förar- och underhållstips för förbättrad bränsleekonomi.